Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing "1. Journal Papers" byTitle

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1641 to 1656 of 1656
Issue DateTitle
2000-May

대한금속학회지, vol. 38, no. 5, page. 629 - 637, 2000-05

표성규; 오진근; 김낙준; M. Yamaguchi

1991-Feb

대한금속학회지, vol. 29, no. 2, page. 119 - 125, 1991-02

김 병천; 이 성학; 이 두영; 김 낙준

2005-Jan

대한금속재료학회지, vol. 43, no. 8, page. 524 - 532, 2005-01

고영건; 염종택; 신동혁; 이종수

2004-Jan

대한금속재료학회지, vol. 42, no. 10, page. 790 - 796, 2004-01

고영건; 안병두; 신동혁; 이종수

2006-Jan

대한금속재료학회지, vol. 44, no. 5, page. 301 - 307, 2006-01

고영건; 김우겸; 박경태; 이종수; 신동혁

1997-Jan

대한금속학회지, vol. 35, no. 10, page. 1325 - 1331, 1997-01

이종수; 이주훈

2004-Jan

대한금속재료학회지, vol. 42, no. 12, page. 983 - 991, 2004-01

김정한; 이종수

2007-Jan

소성가공, vol. 16, no. 4, page. 223 - 228, 2007-01

염종택; 김정한; 이동근; 박노광; 최승식; 이종수

2007-Jan

대한금속·재료학회지, vol. 45, no. 8, page. 465 - 472, 2007-01

김영민; 김영한; 임창동; 유봉선; 김낙준

2010-Mar

대한금속재료학회지, vol. 48, page. 377 - 386, 2010-03

한승엽; 신상용; 이성학; 김낙준; 곽재현; 진광근

2004-Jan

한국군사과학기술학회지, vol. 7, no. 2, page. 74 - 80, 2004-01

신태진; 이유환; 염종택; 홍성석; 박노광; 심인옥; 이종수; 황상무

1998-Aug

항공산업기술연구소 연구지, vol. 8, page. 101 - 117, 1998-08

김영인; 배현근; 이종수; 김광배

1995-Jan

대한금속학회지, vol. 12114, 1995-01

박현철; 김익현; 김선효

1992-Jan

대한금속학회지, vol. 330, no. 12, page. 1438 - 47, 1992-01

우치구; 김선효; 이상로

1994-Jan

대한금속학회지, vol. 32, no. 11, page. 1338 - 1345, 1994-01

전제춘; 이종수; 임영목; 정희돈

1993-Jan

대한금속재료학회지, vol. 31, no. 8, page. 994 - 1003, 1993-01

박기종; 이종수; 장영원; 전제춘; 권동일

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 83

Browse