Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing "1. Journal Papers" byTitle

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 1603 to 1622 of 1656
Issue DateTitle
2002-Feb

대한금속·재료학회지, vol. 40, no. 2, page. 141 - 147, 2002-02

박영수; 이민하; 이상복; 김낙준

2004-Feb

대한금속·재료학회지, vol. 42, no. 2, page. 135 - 142, 2004-02

이정구; 이동근; 이성학; 김낙준; 조경목; 박익민

2002-Jan

대한금속·재료학회지, vol. 40, no. 5, page. 545 - 549, 2002-01

허병국; 이희석; 신남수; 김재성; 구양모

2010-Mar

대한금속재료학회지, vol. 48, page. 798 - 806, 2010-03

성효경; 신상용; 황병철; 이창길; 이성학; 김낙준

2006-Jan

대한금속재료학회지, vol. 44, no. 9, page. 609 - 619, 2006-01

박찬희; 고영건; 이종수

2006-Jan

소성가공, vol. 15, no. 4, page. 333 - 339, 2006-01

정은정; 염종택; 김정한; 이동근; 박노광; 이종수

2007-Jan

대한금속재료학회지, vol. 45, no. 9, page. 506 - 513, 2007-01

김지수; 이유환; 이덕락; 이종수

2010-Mar

대한금속재료학회지, vol. 48, page. 875 - 883, 2010-03

성효경; 신상용; 차우열; 오경식; 이성학; 김낙준

2007-Jan

대한금속·재료학회지, vol. 45, no. 2, page. 80 - 89, 2007-01

김창규; 손창영; 하대진; 윤태식; 이성학; 김낙준

1998-Jul

대한금속학회지, vol. 36, no. 7, page. 1092 - 1101, 1998-07

표성규; 최성무; 황선근; 김낙준

2005-Jul

대한금속·재료학회지, vol. 43, no. 7, page. 475 - 480, 2005-07

이명남; 김재성; 구양모; 박덕근

2002-Jan

한국분말야금학회지, vol. 9, no. 4, page. 218 - 226, 2002-01

윤태식; 성환진; 안상호; 이종수

1992-Jan

대한금속학회지, vol. 30, no. 11, page. 1292 - 1300, 1992-01

김희수; 김선효; 이창희

2002-Jan

대한금속재료학회지, vol. 40, no. 5, page. 490 - 498, 2002-01

김상훈; 문희경; 강태욱; 이종수

1990-Jan

대한금속학회 회보, vol. 3, no. 1, page. 35 - 47, 1990-01

김낙준; 이두영; 이성학; 안상호

2003-Jan

소성가공, vol. 12, no. 4, page. 364 - 369, 2003-01

박경수; 박용규; 이덕락; 이종수

2004-Jan

소성가공, vol. 13, no. 1, page. 84 - 89, 2004-01

박경수; 최상우; 이덕락; 이종수

2006-Jan

대한금속·재료학회지, vol. 44, no. 12, page. 794 - 800, 2006-01

이상복; 김진봉; 이상관; 김낙준

2002-Feb

대한금속·재료학회지, vol. 40, no. 2, page. 177 - 182, 2002-02

김낙준; 김성규; 김준성

2006-Jan

한국군사과학기술학회지, vol. 9, no. 2, page. 70 - 76, 2006-01

염종택; 이종수; 김정한; 이동근; 박노광

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 83

Browse