Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing byAuthor최승문

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 134 to 153 of 194
Issue DateTitle
2013-May

한국로봇종합학술대회, page. 257 - 258, 2013-05-30

최승문

2014-Jun

한국컴퓨터종합학술대회, page. 1294 - 1296, 2014-06-26

유택범; 유용재; 최승문

2009-Jul

한국 지능로봇 종합 학술대회, page. 83 - 84, 2009-07-01

최승문

2012-Jun

한국종합컴퓨터학술대회, page. 382 - 384, 2012-06-28

최승문; 신성환

2013-Jan

한국 HCI 학술대회, 2013-01-31

최승문; 신성환

2011-Jan

한국 HCI 학술대회, page. 161 - 163, 2011-01-27

최승문; 홍경표; 이인; 한갑종

2008-Jan

로봇공학회논문지, vol. 3, no. 2, page. 137 - 145, 2008-01

이채현; 홍민식; 이인; 최오규; 한경룡; 김유연; 최승문; 이진수

2007-Feb

한국 HCI 학술대회, page. 115 - 122, 2007-02-05

최승문

2008-Feb

한국 HCI 학술대회, page. 2 - 6, 2008-02-13

최승문

2013-Jan

한국로봇학회 논문지,, vol. 8, no. 3, page. 217 - 227, 2013-01

이인; 최승문

2008-Feb

한국 HCI 학술대회, page. 30 - 35, 2008-02-13

최승문

2011-Jan

한국 HCI 학술대회, page. 434 - 436, 2011-01-27

최승문; 홍경표; 서종만; 김현경

2010-Jan

한국 HCI 학술대회, page. 193 - 195, 2010-01-27

최승문

2010-Jan

한국 HCI 학술대회, page. 203 - 205, 2010-01-27

최승문

2011-Jan

한국차세대컴퓨팅학회 논문지, vol. 7, no. 5, page. 35 - 44, 2011-01

서종만; 최승문

2012-Oct

스마트미디어저널, vol. 1, no. 4, page. 8 - 17, 2012-10

유용재; 황인욱; 서종만; 최승문

2013-Feb

한국 HCI 학술대회, page. 607 - 609, 2013-02-13

최승문

2008-May

한국 HCI학회 논문지, vol. 3, no. 1, page. 49 - 56, 2008-05

임성훈; 황재인; 김정현; 최승문

2007-Feb

한국 HCI 학술대회, page. 440 - 446, 2007-02-05

최승문

2009-Feb

한국 HCI 학술대회, page. 40 - 44, 2009-02-09

최승문

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Browse