Open Access System for Information Sharing

Login Library

Browsing byAuthor안병철

전체
All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
Showing results 130 to 149 of 217
Issue DateTitle
2010-Oct

2010 Fall meeting - The Polymer Society of Korea, 2010-10-08

이문호; 정정운; 박삼대; 김동민; 김진철; 노예철; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 정성민; 최준만

2010-Nov

The 10th Conference of the Asian Crystallographic Association, 2010-11-02

이문호; 노예철; 정정운; 박삼대; 김진철; 김동민; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 정성민; 최준만

2009-Oct

The 1st Federation of Asian Polymer Societies (FAPS) Polymer Congress, 2009-10-20

이문호; 진상우; 박삼대; 김동민; 김진철; 정정운; 노예철; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 윤진환; 김가희; 김제한; 김광우; 신태주; Sun Young Jung; Hirohisa Yoshida; Teruaki Hayakawa

2014-Nov

The 26th Synchrotron Radiation User’s Workshop & KOSUA Meeting, 2014-11-20

이문호; Brian J. Ree; 권원상; 안병철; 김영용; 김용진; 고용기; 이진석

2014-Apr

Annual Spring Meeting 2014 : Korean Chemical Society, 2014-04-17

이문호; 이진석; 안병철; 권원상; 정성민; 권경호; 김희수

2011-Nov

The 23th Synchrotron Radiation User’s Workshop & KOSUA Meeting, 2011-11-17

이문호; 정정운; 김진철; 노예철; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 권경호; 김영용; 정성민

2010-May

23rd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization, 2010-05-31

이문호; 박삼대; 김진철; 김동민; 정정운; 노예철; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 최준만; 정성민

2013-Apr

Annual Spring Meeting 2013 : The Polymer Society of Korea, 2013-04-11

이문호; 이종찬; 김미희; 김진철; 노예철; 정정운; 권원상; 안병철; 고용기; 김경태; 정성민; 권경호; 김영용; 김종현; 위동우; 이진석; 송성진; 김창섭; Nguyen Thi Phoung; 김용진; 손보경; 김희수

2009-Oct

Annual Fall Meeting, The Polymer Society of Korea, 2009-10-07

이문호; 노예철; 진경식; 안병철; 신수련; 진상우; 이택준; 박삼대; 김진철; 김동민; 정정운; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 김선정

2009-Nov

The 21st Synchrotron Radiation User’s Workshop & KOSUA Meeting, 2009-11-20

이문호; 노예철; 진경식; Su Ryon Shin; 안병철; 이택준; 박삼대; 김진철; 김동민; 정정운; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; Seon Jeong Kim; 진상우

2012-Oct

2012 Fall meeting - Korea Polymer Society, 2012-10-11

이문호; 김영용; 권원상; 안병철; Dong Min Kim; 고용기; Suk Gyu Hahm; 노예철; 정정운; 김경태; 김미희; 정성민; 권경호; 김종현; 이진석; 위동우; 송성진; Youngkyoo Kim; Hwajeong Kim

2010-Oct

2010 Fall meeting - The Polymer Society of Korea, 2010-10-08

이문호; 정성민; 노예철; 안병철; 박삼대; 김진철; 김동민; 정정운; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 최준만

2012-Oct

2012 Fall meeting - Korea Polymer Society, 2012-10-11

이문호; 안병철; Hsiang-Wei Lin; 노예철; 정성민; 김영용; 위동우; 김종현; Wen-Chang Chen

2011-Oct

Annual Fall Meeting 2011 : The Polymer Society of Korea, 2011-10-06

이문호; 정성민; 진상우; Tomoya Higashihara; 진경식; 윤진환; 함석규; 김동민; 김진철; 정정운; 노예철; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 권경호; 김영용; Jehan Kim; Akira Hirao

2013-Oct

2014 Fall meeting - The Polymer Society of Korea, 2013-10-10

이문호; 안병철; 권원상; 김동민; 김영용; 고용기; 사석필; 전만성; Jung-Ching Hsu; 김희수; Wen-Chang Chen; 김상율

2012-Apr

2012 springl meeting - Korea Chemical Society, 2012-04-25

이문호; 이진석; Kyeong Sik Jin; Su Ryon Shin; 안병철; Sangwoo Jin; 노예철; 정정운; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 정성민; 권경호; 김영용; 위동우; 송성진; 김종현; Yongwan Kim; Heesoo Kim; Seon Jeong Kim

2010-May

23rd International Symposium on Polymer Analysis and Characterization, 2010-05-31

이문호; 박삼대; 김진철; 김동민; 정정운; 노예철; 안병철; 권원상; 김경태; 김미희; 고용기; 최준만; 정성민

2012-Apr

2012 springl meeting - Korea Chemical Society, 2012-04-25

이문호; 김미희; 노예철; Kyeong Sik Jin; 안병철; 정성민; 김경태; 정정운; 권원상; 고용기; 권경호; 김영용; 김종현; 위동우; 이진석; 송성진; Yongwan Kim

2011-Oct

Annual Fall Meeting 2011 : The Polymer Society of Korea, 2011-10-06

이문호; 김경태; 박삼대; 김동민; 권원상; 최준만; 고용기; 김진철; 정정운; 노예철; 안병철; 김미희; 정성민; 권경호; 김영용

2012-Nov

The 24th Synchrotron Radiation Users' Workshop & KOSUA Meeting, 2012-11-22

이문호; NguyenThu; S. Park; K. Kim; D. M. Kim; 권원상; J. Choi; 정정운; 노예철; 안병철; 김경태; 김미희; 고용기; 정성민; 권경호; 김영용; 김종현; 위동우; 이진석; 송성진; 김창섭; 이종찬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

Browse